informace o ochraně a zpracování osobních údajů/ GDPR

1. ÚVOD

Tento dokument poskytuje zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům (dále jen „Subjekt údajů“) firmy Josef Prokop – ARTTIP se sídlem Lucemburská 1599/29, Praha 3, 130 00, IČO 164 969 22, informace o způsobu zpracování jejich osobních údajů, jak vyžaduje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Josef Prokop – ARTTIP se sídlem Lucemburská 1599/29, Praha 3, 130 00, IČO 16496922 (dále jen „Správce“).

3. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE:

a) jméno a příjmení

b) kontaktní adresa (tj. adresa místa dodávky)

c) IČO

d) telefonní číslo a e-mailová adresa

e) bankovní účet

f) text a obrazový materiál poskytnutý v rámci poptávky služeb (osobně, prostřednictvím e-mailu,  poptávkovým formulářem na internetových stránkách firmy)

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  A DOBA JEJICH UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje shromažďujeme v rozsahu nezbytně nutném pro plnění smlouvy.

Právními důvody pro zpracování osobních údajů zákazníků jsou vytvoření a realizace nabídky, dodávka a montáž objednávky a fakturace objednávky.

Právními důvody pro zpracování osobních údajů dodavatelů a obchodních partnerů jsou  uzavření smluvní spolupráce s dodavateli a objednávka jejich služeb nebo výrobků.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu deseti let.

5.ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů je prováděno v provozovně Správce zaměstnanci, kteří byli Správcem pověřeni. Ke zpracování dochází prostřednictvím  výpočetní techniky i manuálně v listinné  podobě. Dokumenty, na nichž se vyskytují osobní údaje (v různém, avšak nezbytném rozsahu) zákazníků, popřípadě dodavatelů a obchodních partnerů jsou tyto:

nabídka, montážní protokol, dodací list, vydaná faktura, přijatá faktura, výdejka, prodejka, bankovní doklady.

Správce přijal v souladu s pravidly Nařízení taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům. Všichni zaměstnanci Správce, kteří zpracovávají osobní údaje Subjektu údajů, byli řádně a prokazatelně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů tak, jak to vyžaduje Nařízení.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají Subjekty údajů řadu práv. Mezi ně patří právo požadovat od Správce:

a) přístup ke svým osobním údajům,

b) aktualizaci, opravu nebo výmaz osobních údajů

c) informace, konkrétně které osobní údaje jsou zpracovány a za jakým účelem

Pokud si přejete osobní údaje, které jste nám poskytli aktualizovat, opravit či vymazat, využijte prosím některý z kontaktů na tomto webu. Naše konktakty využijte také za účelem poskytnutí informací o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem. 

Kompletní znění Nařízení včetně výčtu veškerých práv Subjektu údajů jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20112.